Obowiązek informacyjny

Informacja administratora danych osobowych, Informacja o dystrybutorze, Procedura reklamacyjna, Polityka prywatności

Proszę o zapoznanie się z załączonymi informacjami

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma INSUO Broker Łukasz Todys (zwana dalej: INSUO Broker) z siedzibą w Toruniu (87-100), NIP: 8792485720, REGON: 340889705. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e–mail: rodo[at]insuobroker.pl (proszę zamienić [at] na @), telefonicznie pod numerem: +48512227824 lub pisemnie pod adresem: INSUO Broker, ul. Żółkiewskiego 37/41, 87–100 Toruń.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

INSUO Broker może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 1. nawiązania współpracy (z inicjatywy Administratora) – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”, którym jest oferowanie usług własnych.
 2. nawiązania współpracy (z Pani/Pana inicjatywy) – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
 3. wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest wykonywanie czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz Klienta.
 4. wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na INSUO Broker, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
 5. wykonania umowy ubezpieczenia i likwidacji szkody – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest dochodzenie roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia.
 6. marketingu bezpośredniego – podstawą prawną jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem pozyskania oferty ubezpieczenia, dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia ubezpieczenia, wykonania umowy ubezpieczenia lub otrzymania oferty handlowej INSUO Broker lub podmiotów, z którymi INSUO Broker współpracuje. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację wymienionych celów. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a ponadto zakładom ubezpieczeń i dystrybutorom ubezpieczeń współpracującym z INSUO Broker.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z INSUO Broker partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności dystrybucyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO (np. dostawcom narzędzi informatycznych).
Kategorie przetwarzanych danych

W zależności od zakresu otrzymanych danych, przetwarzane będą takie Pani/Pana dane osobowe jak: imię, nazwisko, dane adresowe, numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON), numer telefonu, adres e-mail.

W określonych przypadkach (dochodzenie roszczeń), jednak tylko za Pani/Pani zgodą, przetwarzane mogą być takie Pani/Pana dane wrażliwe jak: dane dotyczące zdrowia, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, dane ujawniające przekonania religijne lub światopoglądowe, dane ujawniające przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku, kiedy nie dojdzie do współpracy i/lub zawarcia umowy ubezpieczenia lub gwarancji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy na jeden ze sposobów:

 • bezpośrednio od Pani/Pana
 • od Pani/Pana pracodawcy
 • od osoby, która wskazała Panią/Pana jako osobę kontaktową
 • od poszkodowanego lub sprawcy szkody (jeśli przetwarzanie danych dotyczy likwidacji szkody lub roszczenia)
 • ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Pani/Pana strona internetowa, internetowe rejestry przedsiębiorców, Pani/Pana media społecznościowe, Pani/Pana reklama.
Pani/Pana prawa
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.

 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

 5. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeń współpracującego z INSUO Broker.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Firma i siedziba brokera

Firma INSUO Broker Łukasz Todys (w skrócie: INSUO Broker) z siedzibą przy ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na postawie zezwolenia KNF numer 2481/19.

Wpis do rejestru brokerów

Firma INSUO Broker wpisana jest do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 2481/19. Informujemy, że może Pan/Pani zweryfikować wpis do rejestru w serwisie internetowym prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/broker lub https://www.knf.gov.pl. Aby uzyskać potwierdzenie wpisu należy podać numer zezwolenia: 2481/19.

Charakter wynagrodzenia brokera

Zwyczajowo INSUO Broker w związku z wykonywaniem czynności brokerskich otrzymuje prowizję wypłacaną przez zakład ubezpieczeń, stanowiącą określony procent uwzględniony w zainkasowanej składce ubezpieczeniowej.

W szczególnych przypadkach, INSUO Broker w związku z wykonywaniem czynności brokerskich otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio od Klienta, w wysokości ustalonej z Klientem przed rozpoczęciem wykonywania czynności brokerskich. Wynagrodzenie takie płatne jest na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez INSUO Broker.

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio brokerowi w następujący sposób: mailowo na adres: reklamacje[at]insuobroker.pl (proszę zamienić [at] na @), pisemnie na adres siedziby: INSUO Broker, ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, ustnie lub pisemnie podczas wizyty w siedzibie brokera: ul. Żółkiewskiego 37/41 , 87-100 Toruń

Broker informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiazywania z nim sporów, klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

Polityka Prywatności

Właścicielem strony internetowej www.insuobroker.pl jest firma INSUO Broker Łukasz Todys, która jest administratorem Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy informacje gromadzone na stronie www.insuobroker.pl, a także wyjaśnia powody, dla których musimy gromadzić określone dane o użytkowniku. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.insuobroker.pl zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności.

Dbamy o Twoje dane osobowe i zobowiązujemy się do zapewnienia ich poufności i ochrony.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Kiedy wchodzisz na stronę www.insuobroker.pl, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej oraz niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto podczas przeglądania strony zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przeglądasz, jakie strony lub frazy wprowadzone w wyszukiwarce skierowały Cię na naszą Stronę oraz o tym, w jaki sposób z niej korzystasz. Te informacje zbierane automatycznie określamy mianem „Informacji o urządzeniu”. Ponadto, możemy gromadzić dane osobowe, które nam przekażesz (w tym, między innymi, imię, nazwisko, adres, informacje o płatnościach itp.) na etapie rejestracji, aby umożliwić realizację umowy.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Naszym nadrzędnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów / użytkowników, dlatego też możemy przetwarzać jedynie ograniczone dane, tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne do utrzymania funkcjonowania Strony. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz do sporządzania danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej Strony internetowej. Wspomniane dane statystyczne nie są gromadzone w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możesz odwiedzić naszą Stronę internetową bez konieczności ujawniania nam swojej tożsamości lub przekazywania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby rozpoznać Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak zechcesz skorzystać z niektórych funkcji Strony, lub chcesz otrzymywać nasz newsletter, lub podać inne informacje poprzez wypełnienie formularza, możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, miasto w którym mieszkasz, firma, organizacja, numer telefonu. Możesz zrezygnować z podawania nam swoich danych osobowych, jednak wówczas możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony. Na przykład, nie będziemy w stanie wysyłać Ci naszego Newslettera lub nawiązać z Tobą kontaktu bezpośrednio na Stronie. Użytkownicy, którzy nie są pewni, które informacje są obowiązkowe, mogą skontaktować się z nami pisząc na adres rodo[at]insuobroker.pl (zamień [at] na @).

Twoje prawa

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, przysługują Ci następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:

 • Prawo do uzyskania informacji.
 • Prawo dostępu do informacji.
 • Prawo do korekty danych.
 • Prawo do usunięcia danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do zastrzeżenia sposobu przetwarzania danych.
 • Prawo sprzeciwu.
 • Prawa odnoszące się do automatyzacji podejmowania decyzji i profilowania.

Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.

Ponadto, jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, zaznaczamy, że dane użytkownika mogą być przetwarzane w celu realizacji ewentualnych umów z nim zawartych (np. w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony) lub w celu realizacji naszych uzasadnionych działań biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy mieć na uwadze, że informacje o użytkowniku mogą być przekazywane poza granice Unii Europejskiej, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Linki do innych stron

Na naszej Stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych witryn, które nie stanowią naszej własności ani nie są przez nas nadzorowane. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za inne strony internetowe ani za ich praktyki związane z ochroną prywatności. Z tego powodu zachęcamy do świadomego opuszczenia naszej strony i zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która może gromadzić dane osobowe.

Ochrona danych

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji udostępnianych przez użytkownika na serwerach komputerowych w środowisku kontrolowanym, bezpiecznym, zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W ramach kontroli i nadzoru stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa transmisji danych przez sieć internetową lub bezprzewodową.

Ujawnienie informacji wynikających z przepisów prawa

Wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, zostaną ujawnione, jeśli jest to wymagane lub zgodne z prawem, np. w celu wywiązania się z wezwania do sądu lub podobnego postępowania prawnego oraz wówczas, gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest koniecznie w celu ochrony naszych praw, Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, wykrycia oszustwa lub w odpowiedzi na wezwanie organów rządowych.

Informacje kontaktowe

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej Polityki Prywatności lub w jakiejkolwiek sprawie mającej związek z Twoimi prawami i danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres rodo[at]insuobroker.pl (zamień [at] na @).